เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนโฉนดที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนโฉนดที่ดิน

     สำหรับใครที่กำลังสนใจหรือวางแผนในการโอนโฉนดที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการโอนให้กับบุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัว อาจจะยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรกันบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดาทำการซื้อ-ขายที่ดิน

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดาทำการซื้อ-ขายที่ดิน

ฝั่งผู้ซื้อ

 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่เซ็นสำเนารับรองถูกต้อง

 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่เซ็นสำเนาถูกต้อง

 • หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสำเนาที่เซ็นสำเนารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)

 • หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดาทำการซื้อ-ขายที่ดิน

ฝั่งผู้ขาย

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง

 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่เซ็นสำเนารับรองถูกต้อง

 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่เซ็นสำเนาถูกต้อง

 • หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสำเนาที่เซ็นสำเนารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)

 • สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

 • หนังสือยินยอมให้ขายที่ดินของคู่สมรส (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

 • สำเนาทะเบียนหย่า (ในกรณีที่หย่าร้างแล้ว)

 • หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

ในฝั่งของบุคคลที่ต้องการซื้อ-ขายที่ดิน ที่เป็นชื่อของบริษัทนั้นก็จะมีการเตรียมเอกสารที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาด้วยเช่นกัน

เอกสารสำหรับนิติบุคคลทำการซื้อ-ขายที่ดิน

เอกสารสำหรับนิติบุคคลทำการซื้อ-ขายที่ดิน

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

 • สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนาม)

 • หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

 • รายงานการประชุมของบริษัท ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อ-ขาย และแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อที่ดิน

 • หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นมาทำเรื่องแทน)

ส่วนใครที่กำลังเตรียมตัวส่งมอบที่ดินให้กับคนในครอบครัวเอกสารจะมีดังนี้

เอกสารโอนที่ดินให้กับบุคคลในครอบครัว / ลูก

เอกสารโอนที่ดินให้กับบุคคลในครอบครัว / ลูก

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง

 • บัตรประชาชนบิดา มารดา และบุตร

 • ทะเบียนบ้านบิดา มารดา และบุตร

 • ใบจดทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของบุตร พร้อมสำเนาที่เซ็นสำเนารับรองถูกต้อง (ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทนบุตร)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร พร้อมสำเนาที่เซ็นสำเนารับรองถูกต้อง (ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทนบุตร)

 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทนบุตร)

 • ทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทนบุตร)

 • หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทนบุตร)

     การเตรียมเอกสารเพื่อให้พร้อมกับการทำธุรกรรมต่างๆนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเวลาในการดำเนินเรื่องต่างๆ รวมถึงป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเตรียมตัวเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถือว่าดีที่สุด

 

บ้านมืองสอง บ้านที่ใช่ ตรงใจคุณ

 

สนใจซื้อบ้านมือสองรีโนเวทพร้อมอยู่

>>> เลือกชมบ้านมือสองรีโนเวทได้ที่นี่ คลิกเลย <<

Facebook : Capital Asset ศูนย์รวมบ้านมือสอง กรุงเทพฯ 

Youtube : CapitalAsset_Official

Line : @capitalasset

Tel : 061-246-2111 , 061-227-4999

บ้านมือสองรีโนเวท ต้อง Capital Asset บ้านที่ใช่ ตรงใจคุณ

LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม
TOP